Tập Đoàn Tuần Châu
Khách Sạn Đảo Tuần Châu
Khách Sạn Đảo Tuần Châu

Vị trí dự án


Phường Tuần Châu - Hạ Long - Quảng Ninh

Hình ảnh


Phối cảnh tổng thể


Phối cảnh tổng thể


Phối cảnh tổng thể


Phối cảnh tổng thể


Phối cảnh nhìn từ trên cao


Phối cảnh nhìn từ trên cao


Phối cảnh nhìn từ trên cao


Phối cảnh nhìn từ trên cao


Phối cảnh tổng thể


Tiểu cảnh lối đi